domek s duší

U Erwina

Jsem sice již starší ale budu rád nadále ve svěží kondici a dobrém stavu. K tomu mi mohou dopomoci i mí milí hosté.

Jak na to napoví níže uvedený provozní řád.

světnice

+ 420 155

záchranka

+ 420 150

hasiči

+ 420 158

policie

Bílý Potok 52, JAvorník; okres Jeseník

Provozní řád

 

 • Před předáním klíčů od domku složí host v hotovosti kauci 4 000,- Kč.
 • Předem složená kauce bude použita na úhradu skutečně spotřebované el. energie odečtené na konci pobytu. Dále na škody způsobené na movitých i nemovitých věcech, úklid silně znečištěných prostor a zařízení, nadměrnou spotřebu dřeva neodpovídající průměrné spotřebě na vytápění. Dále bude z kauce odečten poplatek 1 000,- Kč v případě, že host neprovede na konci pobytu základní úklid (viz. níže). 
 • Zaviněné škody přesahující výši kauce musí host finančně nahradit.
 • Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem.
 • Při příjezdu (od 16:00 h) do domku se každý host prokazuje platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Host nahlásí i nacionále všech dětí (jméno, příjmení, datum narození).
 • Host se při příchodu do domku přezuje do vlastní domácí obuvi.
 • Při prvním příchodu do domku je host povinen zkontrolovat, že je domek bez závad. Zjištěné závady je povinen neprodleně hlásit ubytovateli, nebo pověřené osobě.
 • V celém objektu je přísný zákaz kouření a otevřeného ohně (svíčky atd.),
  V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ ZÁKAZU, VRATNÁ KAUCE PROPADÁ V PLNÉ VÝŠI!
 • Host je povinen se seznámit s umístěním hasicích přístrojů (1x v předsíni, 1x na chodbě, 1x u krbu v pokoji).
 • Host obdrží 1 sadu klíčů (hlavní vchod a úložna na zahradě). Host je povinen klíče řádně opatrovat a není oprávněn pořizovat duplikáty klíčů ani umožnit třetí osobě pořídit duplikáty klíčů. V případě ztráty klíčů je host povinen zaplatit při odjezdu ubytovateli smluvní pokutu (paušální náhradu ceny vložky) ve výši 3 000,- Kč (není součástí kauce).
 • V případě, že host nedorazí a neobsadí předem objednaný domek do 24 hodin od sjednaného nástupu na pobyt, účtuje ubytovatel storno poplatek ve výši 100% z předem uhrazené  ceny a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že se host a ubytovatel o pozdějším nástupu s předstihem telefonicky nebo e-mailem domluví.
 • Host užívá domek po dobu, kterou si sjednal. V případě že host ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na vrácení zbývající částky za pobyt.
 • V ceně ubytování není obsaženo pojištění. Domek využívá každý host na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození nebo odcizení majetku majitelka nemovitosti neodpovídá.
 • Host je žádán, aby nepřemísťoval žádné zařízení a neprováděl jakékoliv zásahy do elektrické sítě.
 • Host je na svou zodpovědnost povinen bezpečně manipulovat s ohněm jak v domě v případě topení v krbové vložce a kachlových kamnech, tak i na zahradě v případě opékání, grilování apod.
 • Z bezpečnostních důvodů může host používat pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů a pod.), dále osobní počítače a nabíječky mobilních telefonů. Nabíječky elektrických dopravních prostředků (včetně koloběžek apod.) se smí používat výhradně venku.
 • Při odchodu z domku prosím o zavření oken, vodovodních kohoutků, zhasnutí světel, zabezpečení všech topných těles v domě proti možnému vzniku požáru v případě topení dřevem, uzamčení dveří od domku a okolních staveb.
 • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých osob samotné v domku, ani v jeho okolí.
 • Domácí mazlíčci nemohou být ubytováni. Pokud toto host poruší, může být jeho pobyt ukončen bez nároku na vrácení finančních prostředků za ubytování.
 • Prosím o dodržování nočního klidu v době od 22:00 h do 7:00 h.
 • Za škody způsobené na majetku domku odpovídá host a je povinen tyto bezodkladně ohlásit ubytovateli.
 • Erwin uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení svých služeb.
 • Ubytovatel má právo kdykoliv v průběhu pobytu zkontrolovat dodržování ubytovacího řádu.
 • V rámci ochrany přírody třídíme odpad (směsný, plasty, papír, sklo, bio odpad na kompost) a šetříme vodou (eko splachování atd.).
 • Odpadní vody jsou jímány do septiku s omezenou kapacitou. Pevný odpad (zbytky jídel, ovoce a zeleniny, nerozložitelný materiál jako jsou plenky, novinový papír, hyg. vložky, vlhčené papírové ubrousky, fólie a pod.) nevhazujeme do WC a odpadu.
 • V případě, že na pobyt nastoupí více osob, než bylo nahlášených, má ubytovatel právo, bez nároku vrácení finančních prostředků za ubytování, ukončit okamžitě pobyt všech hostů nahlášených, i nenahlášených.
 • Host není oprávněn vodit do domku neubytované osoby, umožnit komukoli vstup do domku, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat v domku, či na pozemku patřícího k domku.
 • Host na konci pobytu provede základní úklid: umytí nádobí, úklid podlah, vysvlečení povlečení, uložení věcí na původní místa, vynesení košů na směsný a tříděný odpad do popelnic vně domu a bio odpad na kompost. Vyklidí lednici, veškeré nanošené dříví dovnitř domu odnese zpět do dřevníku. 
 • V den odjezdu předá host klíče od domku nejpozději do 11:00 h ubytovateli, nebo jím pověřené osobě, a domek uvolní.
 • Host dodržuje ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě že je poruší, má ubytovatel právo, bez nároku vrácení finančních prostředků za ubytování, ukončit okamžitě pobyt všech hostů.
 • Při hrubém porušení ubytovacího řádu, má ubytovatel právo okamžitě ukončit pobyt všech hostů, bez nároku vrácení finančních prostředků za ubytování. Za hrubé porušení se považuje kouření, používání otevřeného ohně uvnitř domku, opakované porušování nočního klidu, ničení movitých a nemovitých částí domku, hrubé a nevhodné chování k ubytovateli, sousedům a místním občanům.

Děkuji, že se ke mně chováte hezky, s veškerou laskavou péčí.

 

Přeji příjemný pobyt.

logo tužkou

Erwin

domek s duší